GP14.png

 

روشنایی مناسب برای محیط های صنعتی، انبارها و پارکینگ ها