فاز و نول (2)

کلید مینیاتوری تک فاز (22)

کلید مینیاتوری سه فاز (10)

کد محصولنامتوانشارنوریرنگ نورطول عمرولتاژنمود رنگhf:att:pa_wathf:att:pa_lighthf:att:pa_lightchf:att:pa_lifetimehf:att:pa_voltajhf:att:pa_nemodrang
1616110کلید مینیاتوری تک فاز 10 کیلو220-240
1625110کلید مینیاتوری تک فاز 10 کیلو220-240
1632110کلید مینیاتوری تک فاز 10 کیلو220-240
1650110کلید مینیاتوری تک فاز 10 کیلو220-240
1661کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16101کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16161کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16201کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
161012کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
161612کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16251کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
162012کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
162512کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
163212کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16321کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
166312کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16401کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16501کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16631کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
165012کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
164013کلید مینیاتوری تک فاز ایزولایتور230-400
166313کلید مینیاتوری تک فاز ایزولایتور230-400
166332کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16163کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16253کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16323کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16403کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16503کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16633کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16203کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
164033کلید مینیاتوری سه فاز ایزولایتور230-400
166333کلید مینیاتوری سه فاز ایزولایتور230-400
16252کلید مینیاتوری فاز و نول220-240
16322کلید مینیاتوری فاز و نول220-240