نمایش سایدبار

محافظ جان تک فاز (7)

محافظ جان سه فاز (2)

کد محصولنامتوانشارنوریرنگ نورطول عمرولتاژنمود رنگhf:att:pa_wathf:att:pa_lighthf:att:pa_lightchf:att:pa_lifetimehf:att:pa_voltajhf:att:pa_nemodrang
135011کلید محافظ جان تک فاز220-240
161611کلید محافظ جان تک فاز220-240
162511کلید محافظ جان تک فاز220-240
163211کلید محافظ جان تک فاز220-240
164011کلید محافظ جان تک فاز220-240
165011کلید محافظ جان تک فاز220-240
166311کلید محافظ جان تک فاز220-240
162531کلید محافظ جان سه فاز220-240
166331کلید محافظ جان سه فاز220-240
کلید محافظ جان فشرده220-240
کلید محافظ جان فشرده220-240