پروژکتور (25)

پنل 60x60 (13)

چراغ خیابانی (18)

چراغ سقفی (104)

چسب برق (6)

کلید محافظ جان (11)

کلید مینیاتوری (34)

کلید مینیاتوری+محافظ جان (5)

لامپ (48)

کد محصولنامتوانشارنوریرنگ نورطول عمرولتاژنمود رنگhf:att:pa_wathf:att:pa_lighthf:att:pa_lightchf:att:pa_lifetimehf:att:pa_voltajhf:att:pa_nemodrang
115043پروژکتور سری بینا505000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
115021پروژکتور سری بینا505000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
111042پروژکتور سری شمیسا10900%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
113042پروژکتور سری شمیسا302700%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
115042پروژکتور سری شمیسا504500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
1110042پروژکتور سری شمیسا1009000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
113052پروژکتور سری شمیسا302700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
115052پروژکتور سری شمیسا504500%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
1110052پروژکتور سری شمیسا1009000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
117042پروژکتور سری شمیسا704500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
117052پروژکتور سری شمیسا704500%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
1115042پروژکتور سری شمیسا1509000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
1115052پروژکتور سری شمیسا1509000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
1120042پروژکتور سری شمیسا2009000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
1120052پروژکتور سری شمیسا2009000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
1125042پروژکتور سری شمیسا2509000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
1125052پروژکتور سری شمیسا2509000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
115044پروژکتور سری طلوع504500-5000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c50000220-24070-3
111044پروژکتور سری طلوع1009500-10000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c50000220-24070-3
115054پروژکتور سری طلوع504500-5000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c50000220-24070-3
111054پروژکتور سری طلوع1009500-10000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c50000220-24070-3
115041پروژکتور سری کیوان504250%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000100-26580
1110041پروژکتور سری کیوان1008500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000100-26580
115051پروژکتور سری کیوان504250%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000100-26580
1110051پروژکتور سری کیوان1008500%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000100-26580
1850560پنل 60*60504000-4200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
1850660پنل 60*60504000-4200%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c15000220-24080
1860560پنل 60*60605600-6000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
1860660پنل 60*60605600-6000%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c15000220-24080
1850460پنل 60*60504000-4200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
1860460پنل 60*60605600-6000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
پنل 60*60 بک لایت50%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
پنل 60*60 بک لایت50%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18604602پنل 60*60 بک لایت60%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18605602پنل 60*60 بک لایت60%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18606602پنل 60*60 بک لایت60%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c
18505603پنل 60*60 طرح پنجره506000-6200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24070-3
18504603پنل 60*60 طرح پنجره506000-6200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24070-3
1818K46پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 گرد18160025000220-24080
1824K46پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 گرد24210025000220-24080
1836K46پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 گرد36310025000220-24080
1818K56پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 مربع18160025000220-24080
1824K56پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 مربع24210025000220-24080
1836K56پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 مربع36310025000220-24080
1824445پنل توکار سری روجا گرد242200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
187545پنل توکار سری روجا گرد7600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
186445پنل توکار سری روجا گرد6600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
186545پنل توکار سری روجا گرد6600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1812445-1پنل توکار سری روجا گرد121050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1815545پنل توکار سری روجا گرد151350%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1820445پنل توکار سری روجا گرد201600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1820545پنل توکار سری روجا گرد201600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1830445پنل توکار سری روجا گرد302200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1830545پنل توکار سری روجا گرد302200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1810445پنل توکار سری روجا گرد101050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1810545پنل توکار سری روجا گرد101050%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
187445پنل توکار سری روجا گرد7600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1812445پنل توکار سری روجا گرد121050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1815445پنل توکار سری روجا گرد151350%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818445پنل توکار سری روجا گرد181600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
187K55پنل توکار سری روجا مربع7600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1812455پنل توکار سری روجا مربع121050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1815K55پنل توکار سری روجا مربع151350%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818455پنل توکار سری روجا مربع181600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1824455پنل توکار سری روجا مربع242200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
189543پنل دور شیشه ای گرد9575%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1812543پنل دور شیشه ای گرد12750%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1818543پنل دور شیشه ای گرد181150%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
189443پنل دور شیشه ای گرد9575%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1818443پنل دور شیشه ای گرد181150%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1812443پنل دور شیشه ای گرد12750%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1818553پنل دور شیشه ای مربع181150%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
189553پنل دور شیشه ای مربع9575%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1812553پنل دور شیشه ای مربع12750%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
189453پنل دور شیشه ای مربع9575%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1812453پنل دور شیشه ای مربع12750%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1818453پنل دور شیشه ای مربع181150%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
پنل روکار سنسوردار12960%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
پنل روکار سنسوردار181300%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1812441پنل روکار گرد121020%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818441پنل روکار گرد181520%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
182444پنل روکار گرد242000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818K42پنل روکار گرد سری S118150020000185-26570-3
1824K42پنل روکار گرد سری S124200020000185-26570-3
1836K42پنل روکار گرد سری S136300020000185-26570-3
1812K51پنل روکار مربع121020%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818451پنل روکار مربع181520%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
182445پنل روکار مربع242000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1836K52پنل روکار مربع سری S136300020000185-26570-3
1818K52پنل روکار مربع سری S118150020000185-26570-3
1824K52پنل روکار مربع سری S124200020000185-26570-3
18943تیوب پایه دار9800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
181843-18185تیوب پایه دار181700%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
18953تیوب پایه دار9800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
181843-18186تیوب پایه دار181700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1818412تیوب پلاستیکی181700%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1818512تیوب پلاستیکی181700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1818612تیوب پلاستیکی181700%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c20000220-24070-3
18188تیوب رنگی181700%d8%a2%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
18189تیوب رنگی181700%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b220000220-24070-3
18187تیوب رنگی181700%d8%b3%d8%a8%d8%b220000220-24070-3
19404چراغ خطی سری آیلین402000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19304چراغ خطی سری آیلین302300%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c2500023080
19804چراغ خطی سری آیلین807000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19305چراغ خطی سری آیلین302300%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c2500023080
19805چراغ خطی سری آیلین807000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19405چراغ خطی سری آیلین402000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19504چراغ خطی سری آیلین502000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19505چراغ خطی سری آیلین502000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19604چراغ خطی سری اطلس604800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19605چراغ خطی سری اطلس604800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
1850422چراغ خیابانی سری ST1504250%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
18100422چراغ خیابانی سری ST11008500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
18150422چراغ خیابانی سری ST115012800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
18200422چراغ خیابانی سری ST120022000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-30070-3
1850522چراغ خیابانی سری ST1504250%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
18100522چراغ خیابانی سری ST11008500%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
18150522چراغ خیابانی سری ST115012800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
18200522چراغ خیابانی سری ST120022000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-30070-3
1850423چراغ خیابانی سری ST2505500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
18100423چراغ خیابانی سری ST210011000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
18150423چراغ خیابانی سری ST210016500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
181004232چراغ خیابانی سری ST210011000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
چراغ خیابانی سری ST3505000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c5000085-26570-3
182059چراغ سقفی و دیواری سری کندوان بیضی201800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000170-24080
182049چراغ سقفی و دیواری سری کندوان بیضی201800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000170-24080
1820K41چراغ سقفی و دیواری سری کندوان گرد201800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000170-24080
1990چسب برق10-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c
1992چسب برق10-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%a7%d9%86
1993چسب برق30-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%af%db%8c%d9%85%d8%b4%da%a9%db%8c
چسب برق ضد حریق
چسب برق ضد حریق
چسب برق ضد حریق
19260قاب تیوب دو سر
192120قاب تیوب دو سر
19160قاب تیوب یک سر
191120قاب تیوب یک سر
196549قاب هالوژن چشمی گرد سری E13190%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
193449قاب هالوژن چشمی گرد سری E13190%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
193459قاب هالوژن چشمی مربع سری E13190%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
193559قاب هالوژن چشمی مربع سری E13190%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
196548قاب هالوژن سری K46550%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
196448قاب هالوژن سری K46550%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1974قاب هالوژن سقفی COB7%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
195047قاب هالوژن سقفی COB50%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1975قاب هالوژن سقفی COB7%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
195057قاب هالوژن سقفی COB50%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1964قاب هالوژنی پرتو6%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1965قاب هالوژنی پرتو6%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
135011کلید محافظ جان تک فاز220-240
161611کلید محافظ جان تک فاز220-240
162511کلید محافظ جان تک فاز220-240
163211کلید محافظ جان تک فاز220-240
164011کلید محافظ جان تک فاز220-240
165011کلید محافظ جان تک فاز220-240
166311کلید محافظ جان تک فاز220-240
162531کلید محافظ جان سه فاز220-240
166331کلید محافظ جان سه فاز220-240
کلید محافظ جان فشرده220-240
کلید محافظ جان فشرده220-240
1616110کلید مینیاتوری تک فاز 10 کیلو220-240
1625110کلید مینیاتوری تک فاز 10 کیلو220-240
1632110کلید مینیاتوری تک فاز 10 کیلو220-240
1650110کلید مینیاتوری تک فاز 10 کیلو220-240
1661کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16101کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16161کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16201کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
161012کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
161612کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16251کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
162012کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
162512کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
163212کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16321کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
166312کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16401کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16501کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
16631کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
165012کلید مینیاتوری تک فاز 6 کیلو220-240
164013کلید مینیاتوری تک فاز ایزولایتور230-400
166313کلید مینیاتوری تک فاز ایزولایتور230-400
166332کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16163کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16253کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16323کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16403کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16503کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16633کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
16203کلید مینیاتوری سه فاز 6 کیلو220-240
164033کلید مینیاتوری سه فاز ایزولایتور230-400
166333کلید مینیاتوری سه فاز ایزولایتور230-400
16252کلید مینیاتوری فاز و نول220-240
16322کلید مینیاتوری فاز و نول220-240
۱۶۲۵۴کلید مینیاتوری و محافظ جان فشرده
۱۶۳۲۴کلید مینیاتوری و محافظ جان فشرده
۱۶۳۲۱۱۲کلید مینیاتوری و محافظ جان فشرده
183048لامپ استوانه ای302700%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
184048لامپ استوانه ای403800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
185048لامپ استوانه ای504600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
1810048لامپ استوانه ای10010000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
183058لامپ استوانه ای302700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
183068لامپ استوانه ای302700%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
184058لامپ استوانه ای403800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
184068لامپ استوانه ای403800%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
185058لامپ استوانه ای504600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
185068لامپ استوانه ای504600%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
1810058لامپ استوانه ای10010000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
1825484لامپ استوانه ای252700%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
1825584لامپ استوانه ای252700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
1830491لامپ چراغ خیابانی BS1302700bs115000200-24080
18504911لامپ چراغ خیابانی BS2504000-4500bs215000200-24080
1830422لامپ چراغ خیابانی BS3302700bs315000200-24080
1830433لامپ چراغ خیابانی BS4303000bs415000200-24080
1850491لامپ چراغ خیابانی BW03504000-4500bw0315000175-26580
1810K248لامپ حبابی 24 ولت10800250002480-2
1810K60لامپ حبابی IP651090015000220-24080-2
1810K19لامپ حبابی با سنسور نور و حرکت1085025000100-24080
187Kلامپ حبابی با قابلیت نصب دیمر740025000220-24080
1810K83لامپ حبابی با قابلیت نصب دیمر1056025000220-24080
1825582لامپ حبابی توان بالا سری سپهر252200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c80
1835582لامپ حبابی توان بالا سری سپهر352200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c80
1850582لامپ حبابی توان بالا سری سپهر502200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c80
1830483لامپ حبابی توان بالا سمن302600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c80
1830583لامپ حبابی توان بالا سمن302600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c80
1810K84لامپ حبابی سوپر کم مصرف10850-81015000220-24080-2
1820K84لامپ حبابی سوپر کم مصرف201950-205015000220-24080-2
1810484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته10850-810%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1810584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته10850-810%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1810684لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته10850-810%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c
1812484/1816484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته161350-1450%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1812584/1816584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته161350-1450%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1816684لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته161350-1450%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c
1818484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته181950-2050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1818584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته181950-2050%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1820484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته201950-2050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1820584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته201950-2050%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1830584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته403500-3600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1840584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته504500-4600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1850584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته705600-5700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1860484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته806000-6300%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1860584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته806000-6300%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1880584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته1008500-9000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18120484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته17013800-14400%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18120584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته17013800-14400%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18657لامپ هالوژنی بدون سوکت6550%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
18667لامپ هالوژنی بدون سوکت6550%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
18647لامپ هالوژنی بدون سوکت6550%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186571لامپ هالوژنی بدون سوکت GU106500%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186671لامپ هالوژنی بدون سوکت GU106500%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
188571لامپ هالوژنی بدون سوکت GU108600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
188671لامپ هالوژنی بدون سوکت GU108600%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
186471لامپ هالوژنی بدون سوکت GU106500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
188471لامپ هالوژنی بدون سوکت GU108600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186473لامپ هالوژنی سوپر کم مصرف GU108600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186573لامپ هالوژنی سوپر کم مصرف GU108600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186673لامپ هالوژنی سوپر کم مصرف GU108600%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080