مشاهده همه 19 نتیجه

کد محصولنامتوانشارنوریرنگ نورطول عمرولتاژنمود رنگhf:att:pa_wathf:att:pa_lighthf:att:pa_lightchf:att:pa_lifetimehf:att:pa_voltajhf:att:pa_nemodrang
1810K84لامپ حبابی سوپر کم مصرف10850-81015000220-24080-2
1820K84لامپ حبابی سوپر کم مصرف201950-205015000220-24080-2
1810484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته10850-810%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1810584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته10850-810%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1810684لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته10850-810%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c
1812484/1816484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته161350-1450%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1812584/1816584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته161350-1450%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1816684لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته161350-1450%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c
1818484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته181950-2050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1818584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته181950-2050%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1820484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته201950-2050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1820584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته201950-2050%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1830584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته403500-3600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1840584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته504500-4600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1860484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته806000-6300%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1860584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته806000-6300%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1880584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته1008500-9000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18120484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته17013800-14400%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18120584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته17013800-14400%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c