نمایش سایدبار

چراغ uv (3)

چراغ سقفی (98)

خطی (33)

دکوراتیو (29)

لامپ (96)

کد محصولنامتوانشارنوریرنگ نورطول عمرولتاژنمود رنگhf:att:pa_wathf:att:pa_lighthf:att:pa_lightchf:att:pa_lifetimehf:att:pa_voltajhf:att:pa_nemodrang
1850560پنل 60*60504000-4200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
1850660پنل 60*60504000-4200%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c15000220-24080
1860560پنل 60*60605600-6000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
1860660پنل 60*60605600-6000%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c15000220-24080
1850460پنل 60*60504000-4200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
1860460پنل 60*60605600-6000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
پنل 60*60 بک لایت50%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
پنل 60*60 بک لایت50%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18604602پنل 60*60 بک لایت60%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18605602پنل 60*60 بک لایت60%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18606602پنل 60*60 بک لایت60%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c
18505603پنل 60*60 طرح پنجره506000-6200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24070-3
18504603پنل 60*60 طرح پنجره506000-6200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24070-3
1818K46پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 گرد18160025000220-24080
1824K46پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 گرد24210025000220-24080
1836K46پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 گرد36310025000220-24080
1818K56پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 مربع18160025000220-24080
1824K56پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 مربع24210025000220-24080
1836K56پنل بدون فریم با قابلیت تنظیم فنر سری AD02 مربع36310025000220-24080
1824445پنل توکار سری روجا گرد242200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
187545پنل توکار سری روجا گرد7600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
186445پنل توکار سری روجا گرد6600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
186545پنل توکار سری روجا گرد6600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1812445-1پنل توکار سری روجا گرد121050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1815545پنل توکار سری روجا گرد151350%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1820445پنل توکار سری روجا گرد201600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1820545پنل توکار سری روجا گرد201600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1830445پنل توکار سری روجا گرد302200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1830545پنل توکار سری روجا گرد302200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1810445پنل توکار سری روجا گرد101050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1810545پنل توکار سری روجا گرد101050%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
187445پنل توکار سری روجا گرد7600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1812445پنل توکار سری روجا گرد121050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1815445پنل توکار سری روجا گرد151350%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818445پنل توکار سری روجا گرد181600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
187K55پنل توکار سری روجا مربع7600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1812455پنل توکار سری روجا مربع121050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1815K55پنل توکار سری روجا مربع151350%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818455پنل توکار سری روجا مربع181600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1824455پنل توکار سری روجا مربع242200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
189543پنل دور شیشه ای گرد9575%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1812543پنل دور شیشه ای گرد12750%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1818543پنل دور شیشه ای گرد181150%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
189443پنل دور شیشه ای گرد9575%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1818443پنل دور شیشه ای گرد181150%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1812443پنل دور شیشه ای گرد12750%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1818553پنل دور شیشه ای مربع181150%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
189553پنل دور شیشه ای مربع9575%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1812553پنل دور شیشه ای مربع12750%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
189453پنل دور شیشه ای مربع9575%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1812453پنل دور شیشه ای مربع12750%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1818453پنل دور شیشه ای مربع181150%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
پنل روکار سنسوردار12960%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
پنل روکار سنسوردار181300%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1812541پنل روکار گرد121020%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818541پنل روکار گرد181520%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
182454پنل روکار گرد242000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1812441پنل روکار گرد121020%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818441پنل روکار گرد181520%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
182444پنل روکار گرد242000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818K42پنل روکار گرد سری S118150020000185-26570-3
1824K42پنل روکار گرد سری S124200020000185-26570-3
1836K42پنل روکار گرد سری S136300020000185-26570-3
1818551پنل روکار مربع181520%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
182445-1پنل روکار مربع242000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1812K51پنل روکار مربع121020%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1818451پنل روکار مربع181520%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
182445پنل روکار مربع242000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000185-26570-3
1836K52پنل روکار مربع سری S136300020000185-26570-3
1818K52پنل روکار مربع سری S118150020000185-26570-3
1824K52پنل روکار مربع سری S124200020000185-26570-3
1894تیوب پایه دار9800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
18943تیوب پایه دار9800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
181843-18185تیوب پایه دار181700%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1895تیوب پایه دار9800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
18953تیوب پایه دار9800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
181843-18186تیوب پایه دار181700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
18543تیوب پایه دار5800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
18553تیوب پایه دار5800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1818413تیوب پایه دار13800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1821410تیوب پایه دار21800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1821510تیوب پایه دار21800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1818412تیوب پلاستیکی181700%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1818512تیوب پلاستیکی181700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
1818612تیوب پلاستیکی181700%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c20000220-24070-3
189481تیوب رشد گیاه9
1818481تیوب رشد گیاه18
18188تیوب رنگی181700%d8%a2%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
18189تیوب رنگی181700%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b220000220-24070-3
18187تیوب رنگی181700%d8%b3%d8%a8%d8%b220000220-24070-3
18214تیوب شیشه ای212000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
18264تیوب شیشه ای262500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
18215تیوب شیشه ای212000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
18216تیوب شیشه ای212000%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c20000220-24070-3
18265تیوب شیشه ای262500%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c20000220-24070-3
18266تیوب شیشه ای262500%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c20000220-24070-3
19404چراغ خطی سری آیلین402000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19304چراغ خطی سری آیلین302300%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c2500023080
19804چراغ خطی سری آیلین807000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19305چراغ خطی سری آیلین302300%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c2500023080
19805چراغ خطی سری آیلین807000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19405چراغ خطی سری آیلین402000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19504چراغ خطی سری آیلین502000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19505چراغ خطی سری آیلین502000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19604چراغ خطی سری اطلس604800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
19605چراغ خطی سری اطلس604800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
182059چراغ سقفی و دیواری سری کندوان بیضی201800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000170-24080
182049چراغ سقفی و دیواری سری کندوان بیضی201800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000170-24080
1820K41چراغ سقفی و دیواری سری کندوان گرد201800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000170-24080
چراغ ویترینی
چراغ ویترینی
چسب برق ضد حریق
چسب برق ضد حریق
چسب برق ضد حریق
1814582حبابی طرح هالوژنی14%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c70-3
186482حبابی طرح هالوژنی6%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c70-3
186582حبابی طرح هالوژنی6%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c70-3
دستگاه کشنده ویروس38uv1
دستگاه کشنده ویروس38uv2
دستگاه کشنده ویروس38uv3
1314428354ریسه%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1314428355ریسه%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1314428358ریسه%d8%a2%d8%a8%db%8c
13144283511ریسه%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4
13144283512ریسه%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
ریسه رنگی%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa%db%8c
ریسه شب تاب%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
ریسه شب تاب%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
ریسه شب تاب%d8%a2%d8%a8%db%8c
ریسه شب تاب%d8%a8%d9%86%d9%81%d8%b4
ریسه شب تاب7%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c
196549قاب هالوژن چشمی گرد سری E13190%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
193449قاب هالوژن چشمی گرد سری E13190%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
193459قاب هالوژن چشمی مربع سری E13190%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
193559قاب هالوژن چشمی مربع سری E13190%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
196548قاب هالوژن سری K46550%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
196448قاب هالوژن سری K46550%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24070-3
1974قاب هالوژن سقفی COB7%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
195047قاب هالوژن سقفی COB50%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1975قاب هالوژن سقفی COB7%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
195057قاب هالوژن سقفی COB50%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1964قاب هالوژنی پرتو6%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1965قاب هالوژنی پرتو6%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
183048لامپ استوانه ای302700%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
184048لامپ استوانه ای403800%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
185048لامپ استوانه ای504600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
1810048لامپ استوانه ای10010000%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
183058لامپ استوانه ای302700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
183068لامپ استوانه ای302700%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
184058لامپ استوانه ای403800%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
184068لامپ استوانه ای403800%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
185058لامپ استوانه ای504600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
185068لامپ استوانه ای504600%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
1810058لامپ استوانه ای10010000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
1825484لامپ استوانه ای252700%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
1825584لامپ استوانه ای252700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
187561لامپ اشکی7500%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186461لامپ اشکی6500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186561لامپ اشکی6500%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
18756لامپ اشکی7550%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
18646لامپ اشکی6550%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
18656لامپ اشکی6550%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
18746لامپ اشکی7550%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
187461لامپ اشکی7500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
181068-1لامپ حبابی10850%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
181048لامپ حبابی10850%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
181248لامپ حبابی121080%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
181648لامپ حبابی161400%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
1820483لامپ حبابی202000-2200%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
181058لامپ حبابی10850%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
181068لامپ حبابی10850%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
18948لامپ حبابی9850%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
18958لامپ حبابی9850%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
18968لامپ حبابی9850%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
181258لامپ حبابی121080%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
181268لامپ حبابی121080%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
181658لامپ حبابی161400%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
181668لامپ حبابی161400%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
1820583لامپ حبابی202000-2200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
1810K248لامپ حبابی 24 ولت10800250002480-2
1810K60لامپ حبابی IP651090015000220-24080-2
1810K19لامپ حبابی با سنسور نور و حرکت1085025000100-24080
187Kلامپ حبابی با قابلیت نصب دیمر740025000220-24080
1810K83لامپ حبابی با قابلیت نصب دیمر1056025000220-24080
1825582لامپ حبابی توان بالا سری سپهر252200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c80
1835582لامپ حبابی توان بالا سری سپهر352200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c80
1850582لامپ حبابی توان بالا سری سپهر502200%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c80
1830483لامپ حبابی توان بالا سمن302600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c80
1830583لامپ حبابی توان بالا سمن302600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c80
18481لامپ حبابی رشد گیاه4320
18788لامپ حبابی رنگی فوق کم مصرف7%d8%a2%d8%a8%db%8c25000175-265
18778لامپ حبابی رنگی فوق کم مصرف7%d8%b3%d8%a8%d8%b225000175-265
18798لامپ حبابی رنگی فوق کم مصرف7%d9%82%d8%b1%d9%85%d8%b225000175-265
187138لامپ حبابی رنگی فوق کم مصرف7%d8%b2%d8%b1%d8%af25000175-265
لامپ حبابی رنگی فوق کم مصرف7%d9%86%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%ac%db%8c25000175-265
186K83لامپ حبابی سری SR16600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
1812K83لامپ حبابی سری SR1121100%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
1810K84لامپ حبابی سوپر کم مصرف10850-81015000220-24080-2
1820K84لامپ حبابی سوپر کم مصرف201950-205015000220-24080-2
186K82لامپ حبابی طرح هالوژن سری R6450%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080-2
1810484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته10850-810%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1810584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته10850-810%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1810684لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته10850-810%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c
1812484/1816484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته161350-1450%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1812584/1816584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته161350-1450%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1816684لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته161350-1450%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c
1818484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته181950-2050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1818584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته181950-2050%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1820484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته201950-2050%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1820584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته201950-2050%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1830584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته403500-3600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1840584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته504500-4600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1850584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته705600-5700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1860484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته806000-6300%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1860584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته806000-6300%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1880584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته1008500-9000%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18120484لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته17013800-14400%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
18120584لامپ حبابی کم مصرف مناسب محیط های بسته17013800-14400%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c
1840421لامپ طرح گل403700%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000175-26580-2
1840521لامپ طرح گل403700%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000175-26580-2
18404521لامپ طرح گل403700%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d8%a8%db%8c15000175-26580-2
184562لامپ فیلامنت4430%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
18455لامپ فیلامنت4500%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
لامپ فیلامنت8500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
لامپ فیلامنت8500%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
18445لامپ فیلامنت4500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
188K83لامپ فیلامنت8850%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
184462لامپ فیلامنت4430%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c15000220-24080
18512583لامپ فیلامنت تزئینی home515000220-240
18512582لامپ فیلامنت تزئینی love515000220-240
18512581لامپ فیلامنت تزئینی مارپیچ515000220-240
18657لامپ هالوژنی بدون سوکت6550%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
18667لامپ هالوژنی بدون سوکت6550%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
18647لامپ هالوژنی بدون سوکت6550%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186571لامپ هالوژنی بدون سوکت GU106500%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186671لامپ هالوژنی بدون سوکت GU106500%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
188571لامپ هالوژنی بدون سوکت GU108600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
188671لامپ هالوژنی بدون سوکت GU108600%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080
186471لامپ هالوژنی بدون سوکت GU106500%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
188471لامپ هالوژنی بدون سوکت GU108600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186473لامپ هالوژنی سوپر کم مصرف GU108600%d9%85%d9%87%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186573لامپ هالوژنی سوپر کم مصرف GU108600%d8%a2%d9%81%d8%aa%d8%a7%d8%a8%db%8c25000220-24080
186673لامپ هالوژنی سوپر کم مصرف GU108600%d8%b5%d8%af%d9%81%db%8c25000220-24080