مراکز درمانی

  • بیمارستان امیراعلم
  • بیمارستان سلمان فارسی بوشهر
  • بیمارستان شهید بهشتی یاسوج
  • بیمارستان نبی اکرم عسلویه
  • بیمارستان امیرامیرالمومنین شهرکرد
  • بیمارستان گنجی برازجان
  • شبکه بهداشت اردل