News_004.jpg

 

سرانجام پس از ماه ها تلاش شرکت فرانورگسترجنوب با بهره گیری از تجارب، دانش روز، همت پرسنل و کارشناسان متخصص موفق به اخذ پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی محصول نورافکن ها به شماره 656531295 نزد سازمان استاندارد ایران شد.

این نشان مهمترین عامل دستیابی امتیاز رقابتی در بازار داخلی و فعالیت در بازارهای خارجی بوده و گویای وجود تمامی ویژگی های کیفی و در حد مطلوب یک کالا می باشد.